Yderhavnen skal give plads til fem nøglefunktioner

22. aug, 22

Ønskerne til den nye Yderhavn er mange, men det handler først og fremmest om prioritering, når pladsen skal disponeres. Ud fra prognoser for fremtidens trafik er der lavet et bud på, hvordan de nye arealer efter en havneudvidelse kan bruges.

En kvadratkilometer. Det er det arealmæssige drømmescenarie, hvis Yderhavnen skal kunne håndtere den fremtidige forventede udvikling i skibstrafik og godshåndtering. I dag er 97% af havnens arealer i brug eller udlejede, og det lægger pres på havnens virksomheder og deres produktivitet. Derfor er der behov for mere plads. Og allerede nu ligger der et konkret forslag til fordeling af de ønskede arealer.

Aarhus Havns strategiske fokus ligger især på godsomsætning, og på baggrund af grundige analyser af havnens udvikling i de seneste 10 år er der udarbejdet en disponering af Yderhavnens fremtidige arealer fordelt på fem nøglefunktioner:

  • Containerterminal
  • Logistikterminal
  • Ro-ro terminal
  • Tankfarm
  • Produktionsområde

De fem funktioner kan både fungere sammen og supplere hinanden, og derigennem være med til at understøtte havnens kerneaktiviteter i fremtiden.

sådan kan kommende arealer fordeles efter en havneudvidelse

Containerterminalen er med sine estimerede 37 ha det største enkeltområde, svarende til ca. 2/3 af den eksisterende containerterminal. Prioriteringen af en ny containerterminal hænger dels sammen med Aarhus Havns strategiske satsning på containeraktivitet, og dels med den markante vækst, som havnen har set på området gennem mange år.

I dag står containerne stablet tæt. Der er givet dispensation til stabling i syv lag i stedet for de normale fem lag. Men det er både tidskrævende og et større logistisk arbejde, når de skal flyttes og lastes, ligesom det indebærer en sikkerhedsrisiko. Med en udvidelse af containerterminalen vil man ikke kun øge kapaciteten og tilgængeligheden. Aarhus Havn vil også blive mere attraktiv for det internationale rutenet.

Logistikterminalen er estimeret til 18 ha på den foreslåede Yderhavn. I praksis har logistikterminalen direkte tilknytning til Containerterminalen, men er placeret ”uden for hegnet”. Det betyder, at funktionerne i stort omfang er det samme som på Containerterminalen, men uden skibsoperation.

Logistikområdet kan derfor betragtes som en integreret del af Containerterminalen, men den bliver bare betjent af en anden operatør. Arealdisponeringen svarer cirka til samme størrelsesmæssige fordeling som forholdet mellem den nuværende Containerterminal og Logistikterminal.

Ro-ro terminalen er estimeret til et areal på 6 ha. En roll on–roll off terminal (ro-ro) besejles af skibe, hvor lasten køres ombord, og den bruges typisk til kortere afstande og transportsystemer.

I dag er Finnlines eneste ro-ro-operatør på den eksisterende terminal, og med yderligere seks hektar vil ro-ro terminalen kunne blive fordoblet og give plads til nye markeder og en operatør i samme størrelsesorden.

Tankfarme med lagre af brændstof har et estimeret areal på 11 ha i den nye Yderhavn. Med anløb af flere skibe og lastbiler vil behovet for brændstof naturligt følge trop. De nuværende tanke skal fortsat anvendes til fossile brændstoffer, mens de nye tanke skal bruges til alternative brændstoffer som blandt andet kommer som følge af power-to-X-aktiviteter. De forskellige brændstoffer kan (endnu) ikke blandes, og derfor er der behov for ekstra tankkapacitet. Dette er vigtigt, hvis Aarhus skal kunne gå forrest i forhold til bæredygtighed og omstilling til grønne brændstoffer.

Produktionsområdet er estimeret til 14 ha og er tænkt som et beredskab til de behov, som opstår i løbet af de næste 30 år, men som vi ikke kan forudse i dag.

Etablering af havnearealer er særdeles langsommeligt, og det er afgørende at have en passende buffer i beredskab – ellers kan vi risikere, at muligheden går til udlandet. Produktionsområdet kan også anvendes til almindeligt åbent lager for gods, der enten kommer med skib eller skal sendes med skib.

Ud over de fem funktioner kommer Yderhavnens areal til at rumme fælles infrastruktur, såsom kajanlæg, gates, veje og jernbane.

**

Du kan læse meget mere om forslaget til fordeling af kommende arealer på Aarhus Havn i dokumentet ”Hensigten med Yderhavnen – Strategiske perspektiver for Danmark, Aarhus, erhvervslivet, organisationerne og Aarhus Havn”

Læs også mere om fordelingen af Yderhavnens arealer i dette notat fra COWI.

Husk at dele dette opslag!