Hvorfor havneudvidelse?

 

EN HAVNEUDVIDELSE SIKRER FREMTIDENS SAMFUNDSKRITISKe INFRASTRUKTUR

Aarhus Havn er i dag en vigtig del af den samfundskritiske infrastruktur. Havnen er kategoriseret som en såkaldt EU coreport. Dermed er den en af EU’s vigtige havne, som bidrager til forsyningssikkerhed og fri bevægelighed for varer. Det gælder både varer, der kommer ind til danske forbrugere, eksport af eksempelvis bæredygtige danske energiløsninger og forsvarsmateriel fra NATO, der skal ind i Europa via Danmark.

Aarhus Havn er også en del af Danmarks nationale infrastruktur, hvilket f.eks. kan ses med
beslutningen om at etablere en statslig vej helt til havnen under Marselis Boulevard. Flere virksomheder på havnen er af national interesse – ikke mindst Molslinjen,
der er alternativ til Storebæltsbroen. Derfor er det afgørende, at havnen bliver ved med at have tilstrækkelig kapacitet.

 

EN HAVNEUDVIDELSE SIKRER EFFEKTIV HÅNDTERING AF GODSMÆNGDERNE I DAG OG FREMADRETTET

Rambøll har i 2022 analyseret den forventede udvikling i godsomsætning på Aarhus Havn under tre forskellige fremtidige vækstscenarier. Uanset om der er tale om et scenarie med lav, basis eller høj vækst, vil der være behov for en udvidelse af arealet på Aarhus Havn for at kunne håndtere godset i fremtiden.

Aarhus Havn er i dag Danmarks største erhvervshavn, og i 2022 kunne havnen præsentere den største godsomsætning i de seneste fjorten år. Dermed er væksten allerede flere år foran Rambølls basisscenarie. Samlet set er mængden af containergods, der kommer via Aarhus Havn, steget med over 300 procent de seneste 30 år.

I dag er 97% af havnens nuværende udlejningsareal udlejet. De virksomheder, der i dag ligger på havnen, efterspørger derfor mere areal og oplever, at pladsmanglen allerede på nuværende tidspunkt begrænser dem.

EN HAVNEUDVIDELSE SPARER CO2 OG SIKRER DEN GRØNNE OMSTILLING

Som en del af den grønne omstilling skal vi i fremtiden have langt mere transport af søvejene. Store transportskibe kan fragte betydelige mængder varer over lange afstande med en meget lav CO2-udledning pr. ton – blot tre gram. Det er langt lavere end både lastbiler, fly og tog.

Danmark skal også have færre lastbiler på landevejene, både af hensyn til fortætning og CO2-udledning. Når vi skal nå målet om en CO2 -neutral transportsektor, er det derfor en fordel, at en højere andel af godstransporten foregår via skib.

Allerede i 2032 vil Yderhavnen bidrage med CO2-besparelser.

Aarhus Havn har som sit mål at være Østersøens mest bæredygtige havn. De store spillere i shipping-industrien er allerede i fuld gang med at udvikle markedet for bæredygtige brændsler, og i fremtiden skal havnen rumme både grønne brændsler og landstrømsanlæg, som sikrer, at skibene er ende mere bæredygtige. Det kræver mere plads på havnen.

EN HAVNEUDVIDELSE SIKRER OG SKABER ARBEJDSPLADSER OG ERHVERVSUDVIKLING

Ifølge en analyse fra Incentive gennemført i foråret 2022 skaber Aarhus Havns aktiviteter 17.255 beskæftigede i hele Danmark, heraf 8.850 alene i Aarhus Kommune. Havneaktiviteterne gavner ikke kun de virksomheder, der er placeret direkte på havnen, men også tilknyttede serviceerhverv m.m.

De samlede aktiviteter fra Aarhus Havn giver anledning til skatteindtægter på ca. 3,1 mia. kr. i hele Danmark og en bruttoværditilvækst i virksomhederne på 12,2 mia. kr. Heraf tegner Aarhus sig for de 7,2 mia. kr.

De virksomheder, der er placeret på havnen, har valgt Aahus Havn som deres base, fordi deres produkter kommer ind og ud af havnen. De fremhæver dog også, at det er vigtigt at ligge tæt på universitetet, så de kan rekruttere medarbejdere med de rigtige kompetencer. Derfor er det ikke en mulighed at flytte aktiviteterne væk fra Aarhus.